Voor wie is PMKT?

Kinderen tot ongeveer twaalf jaar kunnen bij een psychomotorisch kindertherapeut terecht.

Psychomotorische Kindertherapie is een therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Dit kan zich uiten in één of meer van de volgende
gedragskenmerken:

Soms vallen lichamelijke aspecten in het gedrag van het kind op. Het kind is/heeft bijvoorbeeld

• onhandig of houterig
• overbeweeglijk of passief
• problemen met de motorische basisvaardigheden
• problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen
• coördinatieproblemen
• vage lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
• plasproblemen

Soms vallen sociaal-emotionele aspecten in het gedrag van het kind op. Het kind is/heeft bijvoorbeeld:

• teruggetrokken of agressief
• onzeker of (faal)angstig
• een negatief zelfbeeld
• moeite om vriendjes te maken of te houden
• emotionele problemen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
• aandachts- en/of leerproblemen
• gespannen
• problemen met de affectregulatie

Soms vallen cognitieve aspecten in het gedrag van het kind op. Het kind is/heeft bijvoorbeeld

• aandachts- en/of motivatieproblemen
• planningsproblemen
• impulsief
• informatieverwerkingsproblemen

Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling:

• ten gevolge van een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS,
  Asperger, PDD-NOS, NLD, etc.), Hechtingsproblematiek en overige psychiatrische
  aandoeningen
• door een belemmering t.g.v. een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals   ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Contra-indicaties

PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.